คณะกรรมการบริหาร

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา นายกสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา
นายกสมาคม

คุณวราห์ สุจริตกุล
อุปนายกสมาคม

คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
อุปนายกสมาคม

คุณอัครินทร์ หิรัญพฤกษ์
อุปนายกสมาคม

คุณชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต คณะกรรมการบริหารสมาคมสควอชแห่งประเทศไทยฯ อุปนายกสมาคม

คุณชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
อุปนายกสมาคม

คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว คณะกรรมการบริหารสมาคมสควอชแห่งประเทศไทยฯ อุปนายกสมาคม

คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว
อุปนายกสมาคม

คุณกริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
อุปนายกสมาคม

คุณพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร
อุปนายกสมาคม

คุณกิติรักษ์ ชาตรูปะมัย คณะกรรมการบริหารสมาคมสควอชแห่งประเทศไทยฯ ประชาสัมพันธ์สมาคม

คุณกิติรักษ์ ชาตรูปะมัย
ประชาสัมพันธ์

คุณอำนวย เมฆชมภู คณะกรรมการบริหารสมาคมสควอชแห่งประเทศไทยฯ

คุณอำนวย เมฆชมภู
นายทะเบียน

คุณวีราพัชร์ อำพลสวัสดิ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมสควอชแห่งประเทศไทยฯ ปฏิคมสมาคม

คุณวีราพัชร์ อำพลสวัสดิ์
ปฏิคม

คุณณัฐกิตติ์ จิวาสุวรรณ
เหรัญญิก

คุณภาดล ปาละนันทน์ คณะกรรมการบริหารสมาคมสควอชแห่งประเทศไทยฯ เลขาธิการ

คุณภาดล ปาละนันทน์
เลขาธิการ

คุณกฤศ ปุษปาคม
กรรมการ

คุณปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์
กรรมการ

 ผู้สนับสนุนหลัก

FBT Sport
Logo NSDF
Sport Authority of Thailand
Jetts fitness
brand singha